DRAVA LIFE-projekt revitalizacije rijeke Drave u Donjoj Dubravi

post-image
Sa zadovoljstvom prenosimo prve dobre vijesti, nakon što smo prije puno godine zajedno Goran Čižmešija (ZEUS) i Arno Mohl (WWF) skicirali draft mogućih lokaliteta za revitalizaciju u okolici Donje Dubrave i Legrada. Možemo reći da konačno će se pretočiti u djelo jedna prirodi prijeko potrebna pomoć: U tijeku su radovi obnove rukavca D. Dubrava (C.3.1) u sklopu EU projekta Drava LIFE.
Obavještavamo javnost da se na području Općine Donja Dubrava trenutno provode radovi obnove lijevoobalnog rukavca Drave, od rkm 240+000 do rkm 241+450. Završeni su pripremni radovi iskolčenja trase, krčenja drveća i raslinja s ruta rukavca i odlagališta iskopanog materijala. Prošli tjedan su počeli zemljani radovi (prokop rukavca) s očuvanjem ekoloških lokvi i dubljaka. Nakon radova obnove rukavac će većinu vremena u hidrološkoj godini biti ponovno protočan i ukupne dužine 1,56 km.
Projekt Drava LIFE – Integrirano upravljanje rijekama (referenca: LIFE14 NAT/HR/000115) ima za cilj primjerima restauracije duž hrvatskog toka rijeke Drave potaknuti prakse nekonvencionalne, inovativne, suvremene i održive prakse integriranog upravljanja nizinskim rijekama u Hrvatskoj i regiji. Glavni cilj projekta je postići poboljšanje ekološkog i morfološkog stanja rijeke Drave u Hrvatskoj na ukupno 8 lokacija u 5 županija međusobnom međunarodnom i nacionalnom suradnjom svih odgovornih dionika riječnog prostora. Vrijednost projekta je 4,6 milijuna eura.
Vodeći partner i nositelj svih zahvata su Hrvatske vode, a partneri u zajedničkom provođenju preko 40 projektnih aktivnosti su: Zeleni Osijek Udruga, WWF Austria i Javne ustanove za zaštitu prirode iz Koprivničko-križevačke, Priroda Varaždinske županije i Virovitičko-podravske županije.
Više informacija o projektu možete pronaći na službenoj web i Facebook stranici projekta https://www.drava-life.hr/hr/naslovnica/
Tags: